ការរ៉ៃអង្គាសប្រាក់ខុសឬទេ? សាន សុជា [San Sochea QA]


ការរ៉ៃអង្គាសប្រាក់ខុសឬទេ?
សម្តែងដោយៈ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា (Ven. San Sochea)
ធម្មទានដោយ៖ ឧបាសក តេ វិចិត្រ

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

About admin

Check Also

Apple Vision Pro, iOS 17, iPadoS 17, MacOS Sonoma & more – 10 minutes.

Today marked the occurrence of WWDC23, and now let’s promptly recap the unveilings, including fresh …

2 comments

  1. សាធុ សាធុ សាធុ

  2. សាធុសាធុសាធុ