ប្រជុំព្រះធម៌ក្នុងមហាសម័យសម្តែងដោយ ធម្មានន្ទ វ៉ាន់ ចាន់សារ៉ែន វគ្គទី ១៥


ក្នុងការប្រជុំព្រះធម៌ក្នុងមហាសម័យនេះ ក្នុងសាសនាសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងមានតែមួយលើកនេះប៉ុណ្ណេះ ។ ព្រះធម៌នេះមានអត្ថន័យពីរោះណាស់ មានរឿងរ៉ាវជាខាងដើម ដែលនាំឲ្យមានកើតឡើងនៃព្រះធម៌នេះ ។ ខាងក្រោមនេះ អត្ថបទព្រះធម៌ ប្រជុំព្រះធម៌ក្នុងមហាសម័យ ជា File PDF លោកអ្នកអាចដោនលោតបាន ។

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/du-lich

About admin

Check Also

406. Thế nào là Giãn cách "Hẹp nhất có thể", nới lỏng "Thận trọng từng bước" ?!?!?!

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/ Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/du-lich

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.