ផលត្រង់ទៅតាមហេតុ ​- លោកគ្រូធម្មាចារ្យ អុឹម រ៉ៃយ៉ា


ផលត្រង់ទៅតាមហេតុ ​- លោកគ្រូធម្មាចារ្យ អុឹម រ៉ៃយ៉ា
👉 Page,
👉 Page,
👉 Page,
👉 Page,
👉 Group,
👉 Group,
👉 Group,
👉 Facebook
👉 Facebook
👉 Facebook

លោកទេសន៍, លោកទេសនា,​ ព្រះធម្មវិបស្សនា កេតុធម្មោ សំ ប៊ុនធឿន, លោកគ្រូ អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស, អ៊ឹម រ៉ៃយ៉ា, ព្រះធម្មវិជ្ជា មុនិបាលោ ជួន កក្កដា, សាន ភារ៉េត, ជា សុមាលា, buth savong, chuon kakada

For more videos please don’t forget subscribe on my chanel
(Vuthsamnang Channel).
Please subscribe, comment , and share if you like it. Thanks!..

som bunthoeun,
buth savong,
chuon kakada,
Khmer Dhamma,
Khmer Talk,
ព្រះធម្មវិជ្ជា មុនិបាលោ ជួន កក្កដា,
លោកគ្រូ អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស,
លោកគ្រូ ធម្មាចារ្យ អ៊ឹម រ៉ៃយ៉ា,

khmer buddhist chanting,
khmer buddhist dhamma chanting,
khmer buddhist 2016,
khmer buddhist 2015,
khmer buddhist song,
khmer buddhist smot,
khmer buddhist talk,

khmer dhamma talk,
khmer dhamma talk 2016,
khmer dhamma talk 2015,
khmer dhamma 2016,
khmer dhamma 2015,
khmer dhamma talk monks 1,
khmer dhamma talk 2014,
khmer dhamma talk monks,

khmer dhamma talk video,
khmer dhamma talk 2014,
khmer buddhist dhamma talk,
khmer dhamma talk mp3,
khmer dhamma download,
khmer dhamma talk 2015,

khmer buddhist song,
khmer buddhist dhamma chanting,
khmer buddhist 2014,
khmer buddhist 2015,
khmer buddha statue,
khmer buddhist chanting,
khmer buddhist talk,

cambodian buddhist chant,
cambodian buddhism,
cambodian buddhist temple,
cambodian buddhist,
cambodian buddha,
cambodian buddhist music,

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

About admin

Check Also

macOS Overview – CompTIA A+ 220-1102 – 1.10

A+ Training Course Index: Professor Messer’s Course Notes: – – – – – macOS includes …