ព្រះធម៌ជាមាគាដ៏ឧត្តមនៃជីវិត Dharma talk by Choun kakada


Chounkakada#Dharmatalk#ជួនកក្កដា#អប់រំEducation#
វីឌីអូជាច្រើនទៀត
អួន សារ៉ាត់,Ourn Sarath,Ourn Sarath video,ទម្លាប់អាន,
Goal focus,
Education,
Business,
Study,
Jobs,
General knowledge,
Life problems,
To motivate, inspire people to use their own potential to create useful things in life
To create human resources in Cambodia or in the world
To share general knowledge, success principles, personal achievement, success mindset, millionaire mindsets, business concepts
To solve people life issues such as love, family, jobs, hopeless
Record voice by mic samson
Edit video by Adobe Premiere Pro CC 2018
Laptop dell inspiron 14 5000 series
HD 500G
SSD240G
Ram 8G DDR4
Core I 5 -7 gen

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

About admin

Check Also

How To Change Display Contrast on macOS Big Sur [Tutorial]

How To Change Display Contrast on macOS Big Sur [Tutorial] On your Mac, use the …