[រឿងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវជៀសវាង] What Managers Must Avoid | Dr.Chea chamroeun | success knowledge


[រឿងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវជៀសវាង] What Managers Must Avoid | Oknha Dr. Chea chamroeun | success knowledge

To learn more:
– Oknha Dr. Chea chamroeun

– ABOUT US :
Why we create success knowledge channel :
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, entrepreneurship, success, real estate knowledge, financial knowledge…
3. Free business education online

Please subscribe like and share my videos.
We post new video everyday.
#success_knowledge
#Management

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/du-lich

About admin

Check Also

406. Thế nào là Giãn cách "Hẹp nhất có thể", nới lỏng "Thận trọng từng bước" ?!?!?!

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/ Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/du-lich

Trả lời