រឿងទី៦៣ ភិក្ខុ៥០០រូប(ភាគ២)/ព្រះធម្មវិជ្ជាជួនកក្កដា,Choun kakada#Kheom Ry#ឃឹម រី


សូមប្រគេននិងចម្រើនពរថា YouTube channel (Kheom Ry Official) គឺជាchannel ដែលផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំ តាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនា ថ្លែងអំណរចំពោះការ Subscribed។

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/du-lich

About admin

Check Also

Cẩm Nang Du Lịch – Khách Sạn View Cánh Đồng Lúa Khiến Bạn Muốn ‘Bỏ Trốn’ Khỏi Thành Phố

Cẩm Nang Du Lịch – Khách Sạn View Cánh Đồng Lúa Khiến Bạn Muốn ‘Bỏ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.