រឿងទី៦៣ ភិក្ខុ៥០០រូប(ភាគ២)/ព្រះធម្មវិជ្ជាជួនកក្កដា,Choun kakada#Kheom Ry#ឃឹម រី


សូមប្រគេននិងចម្រើនពរថា YouTube channel (Kheom Ry Official) គឺជាchannel ដែលផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំ តាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនា ថ្លែងអំណរចំពោះការ Subscribed។

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/du-lich

About admin

Check Also

406. Thế nào là Giãn cách "Hẹp nhất có thể", nới lỏng "Thận trọng từng bước" ?!?!?!

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/ Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/du-lich

Trả lời