វិថីចិត្តដឹងអារម្មណ៍/លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស-Buth Savong/21/05/2022


Thanks , You have a nice day,
from Siem Sokhom.

សូមបានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តគ្រប់គ្នា និងរស់នៅបានសុខក្រុមគ្រួសារ ។
សូមចូលរួមស្តាប់ព្រះធម៌ ទាំងអស់គ្នាញាតិញោម បាននូវបញ្ញា រួចចាកទុក្ខ

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

About admin

Check Also

macOS Catalina – SQL Developer Install Connect To Autonomous Database on Oracle Cloud

This video shows how to install SQL Developer and make a connection to an Autonomous …

6 comments

  1. 📚☂️📖 សាធុុ​! សាធុុ​! សាធុុ​! 🌹🪷🌹🪷🌹🙏🏼🙏🏼🙏🏼🌹🪷🌹🪷🌹💐💐💐

  2. 📚☂️📖 សាធុុ​! សាធុុ​! សាធុុ​! 🌹🪷🌹🪷🌹🙏🏼🙏🏼🙏🏼🌹🪷🌹🪷🌹💐💐💐

  3. 👏🙏👏💕💕💕

  4. 🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

  5. សាធុ សាធុ សាធុ

  6. សាធុៗក្រាបថ្វាយបង្គំដេាយក្តីគេារ ពជ្រះថ្លា ក្រៃលែង សាធុៗ