សេចក្តីសុខពិតមិនអាស្រ័យរបស់ខាងក្រៅ, សាន សុជា | san sochea [ Sun Mach official ]


សេចក្តីសុខពិតមិនអាស្រ័យរបស់ខាងក្រៅ, សាន សុជា | san sochea [ Sun Mach official ] 🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា​
🙏 ធម្មទានដោយៈ ស.ស៊ុន ម៉ាច
…………………………………………………………………………………….
ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
👉 Subscribe
👉 Comment
👉 Share
👉 Like
សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌
#Sun_Mach_official
#San_Sochea_official

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

About admin

Check Also

macOS Overview – CompTIA A+ 220-1102 – 1.10

A+ Training Course Index: Professor Messer’s Course Notes: – – – – – macOS includes …

3 comments

  1. Thank you very much master

  2. សាធុៗៗ🙏🙏🙏🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️☝️🧑‍🦲🧐🧠📗📒📔📕📓😇👌📝របស់គួរថែត្រូតែរក្សាថែ
    កុំចាំដល់គេរមេងសោកស្តាយ….!😓📚😇💡🙏☝️👀👂👌ពុទ្ធំសរណំគច្ឆាមិ ធម្មំសរណំគច្ឆាមិ សង្ឃំសរណំគច្ឆាមិសុខចម្រើន ចូលចម្រើន🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️☝️🙏📗📒📔📕📓🙏🙏🙏🧐😇…..ត្រូវតែមានបញ្ញា សតិសម្បជញ្ញៈ សមាធិ មុននឹងជឿអ្វីទាំងអស់។