ស្ដាប់ធម៍ដូចម្ដេចទើបកើតបញ្ញា – សំឡេងធម៍ទេសនា សាន សុជា | SAN SOCHEA – Dhamma Talk For Khmer


Dhamma Talk For Khmer, San Sochea, Khmer Sermons, សំឡេងធម៍ទេសនា សាន សុជា, ស្ដាប់ធម៍ដូចម្ដេចទើបកើតបញ្ញា ។
សូមស្តាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា បកស្រាយដោយលោកគ្រូ សាន សុជា ។

If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos!

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
**For search: #DhammaTalkForKhmer or Dhamma Talk For Khmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Click the link below to listen to the sermon of San Sochea.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ សាន សុជា បន្ត។

Click the link below to listen to the sermon of Kou Sopheap.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ គូ សុភាព។

ចុចលីងខាងក្រោមស្ដាប់សំឡេងតន្ត្រីសមាធី
Click the link below to listen music for stress in Relaxing Track, Meditation Music.

Click the link below to listen to the sermon of Choun Kakada.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ ជួន កក្កដា។

Click the link below to listen to the sermon of Buth Savong.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនាធម្មាចារ្យ ប៊ុត សាវង្ស បន្ត។

Click the link below to listen to the sermon of Hakk Seanghai.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា ហាក់ សៀងហៃ បន្ត។

Click the link below to listen to the sermon of San Pheareth.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត បន្ត។

Click link below for listening in the Home Page.

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

About admin

Check Also

How To Change Double Click Speed on macOS Big Sur [Tutorial]

How To Change Double Click Speed on macOS Big Sur [Tutorial] To work more comfortably, …